...

GRATIS VERZENDING vanaf €50

Algemene voorwaarden
[cmplz-terms-conditions type="terms-conditions"]

Algemene voorwaarden

1. Inleiding

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op deze website en op de transacties die betrekking hebben op onze producten en diensten. Je kunt gebonden zijn aan voorlopige contracten in verband met je relatie met ons of met producten of diensten die je van ons ontvangt. Indien bepalingen van de aanvullende overeenkomsten in strijd zijn met bepalingen van deze voorwaarden, zullen de bepalingen van die aanvullende overeenkomsten voorrang hebben.

2. Bindend

Door je te registreren bij, toegang te verkrijgen tot of vervanging van gebruik te maken van deze website, stem je er mee in gebonden te zijn aan de onderliggende voorwaarden. Het gebruik van deze website heeft ertoe geleid dat je kennis hebt genomen van deze voorwaarden en deze statuten. In sommige specifieke gevallen kunnen wij je ook vragen stellen in te stemmen.

3. Elektronische communicatie

Door deze website te gebruiken of door op digitale wijze met ons te communiceren, stem je ermee in en erken je dat wij digitaal met je kunnen communiceren via onze website van door je een e-mail te sturen, en stem je ermee in dat alle overeenkomsten , kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die wij digitaal aan je verstrekt hebben, voldaan aan alle wettelijke vereisten, met een aankondiging van maar niet beperkt tot de vereiste schriftelijke kennisgevingen die te zijn.

4. Intellectueel eigendom

Wij of onze licentiegevers bezitten en beheren alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de website en de gegevens, informatie en andere bronnen die worden weergegeven door of zijn toegankelijk op de website.

4.1 Alle rechten zijn voorbehouden

Indien er bij specifieke inhoud iets anders wordt beschreven, wordt je geen licentie van enig ander recht verleend op grond van auteursrechten, handelsmerken, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten. Dit betekent dat je zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming geen inhoud van deze website hebt, in welke vorm dan ook zult gebruiken, kopiëren, reproduceren, uitvoeren, weergeven, verspreiden, opnemen in enig elektronisch medium, wijzigen, reverse-engineeren, decompileren, overdragen, downloaden , verzenden, gelde maken, verkopen, op de markt brengen of commercialiseren, neem en alleen voor zover anders besloten in regelingen van dwingend recht (zoals het citaatrecht).

5. Eigendom van derden

Onze website kan hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van andere partijen bevatten. Wij controleren of beoordelen de inhoud van websites van andere partijen besproken vanaf deze website wordt niet gelinkt. Producten of diensten die door andere websites worden aangeboden, zijn onderworpen aan de toepasselijke Algemene Voorwaarden van die derden. De vaststelling van het materiaal op deze websites wordt niet bevestigd door ons gedeeld of onderschreven.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy van de inhoud van deze websites. U draagt alle risico's verbonden aan het gebruik van deze websites en alle gerelateerde diensten van derden. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies van schade, op welke wijze dan ook ontstaan, die het gevolg is van door jou zelf verstrekte persoonsgegevens aan derden.

6. Verantwoordelijk gebruik

Door onze website te bezoeken, stem je ermee in deze alleen te zullen gebruiken voor de toestemming waarvoor deze toestemming is en zoals toegestaan door deze voorwaarden, eventuele aanvullende overeenkomsten met ons, en door toepasselijke wetten, voorschriften en algemeen besluit online handelen en richtlijnen. Je mag onze website van diensten niet gebruiken voor het gebruiken, publiceren of verspreiden van materiaal dat bestaat uit (of verborgen is aan) gedetailleerde computersoftware; gegevens van onze website niet gebruiken voor direct-marketingactiviteiten en geen systematische of verzamelde gegevensverzamelingsactiviteiten uitvoeren op of in verband met onze website.

Het is tien keer verboden om activiteiten te ontplooien die schade toebrengen of kunnen toebrengen aan de website van de werking, de beschikbaarheid van de toegankelijkheid van de website.

7. Registratie

Je kunt je registreren voor een account op onze website. Tijdens dit proces kun je een wachtwoord vragen om te kiezen. Je bent verantwoordelijk voor het geheim houden van wachtwoorden en accountinformatie en stemt ermee in je wachtwoorden, accountinformatie of beveiligde toegang tot onze website van diensten niet met anderen te delen. Je mag niet toestaan dat iemand anders je account gebruikt om toegang te krijgen tot de website, omdat jij verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die plaatsvinden via het gebruik van je wachtwoorden van accounts. Je dient ons onmiddellijk op de hoogte brengen wanneer je ontdekt dat je wachtwoord is gelekt of onbedoeld bekend is geworden door derden.

Na bevestiging van je account, mag je zonder onze toestemming niet proberen een nieuw account te registreren.

8. Terugbetaling en retourbeleid

8.1 Herroepingsrecht

Je hebt het recht om dit contract binnen 30 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop jij van een door jou aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dien je ons door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een kort per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van je besluit om deze overeenkomst te herroepen. Onze contactinformatie vind je hieronder. Je kunt gebruik maken van de bijgevoegde withdrawal formmodelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.

Als je deze mogelijkheid van gebruik maakt, zullen wij je onverwijld op een duurzame drager (bijv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van een dergelijke herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat je de mededeling betreffende de beëindiging van het herroepingsrecht wordt verzonden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

8.2 Gevolgen van herroeping

Als je dit contract herroept, zullen wij alle van jou ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die vermoeden uit je keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden betrouwbare standaardlevering) ongeveer en in elk geval niet later dan 14 vanaf dagen waarop wij op de hoogte zijn gebracht van je beslissing om dit contract te herroepen, aan je terugbetalen. Wij zullen een soortgelijke terugbetaling uitvoeren via hetzelfde betaalmiddel als je voor de omgekeerde transactie hebt gebruikt, tenzij je hergebruikt hebt ingenomen; in elk geval zijn er geen kosten verbonden aan een soortgelijke terugbetaling

Je dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop je ons meedeelt de overeenkomst te herroepen, aan ons van een door ons ontslagen persoon, terug te zenden of te overhandigen. De termijn wordt ontvangen indien je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Wij kunnen wachten met de terugbetaling totdat wij de goederen retour hebben ontvangen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen gezonden heeft, afhankelijk van wat u zich het eerste voordoet.

Je zult de directe kosten van het terugzenden van de goederen moeten dragen.

Je bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van ander gebruik dan wat nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

Er zijn enkele uitzonderingen op het herroepingsrecht, en sommige artikelen kunnen daarom niet worden gecombineerd of geruild. Wij zullen je laten weten of dit in jouw specifieke geval van toepassing is.

9. Indienen van ideeën

Verstuur aan ons geen ideeën, uitvindingen, auteursrechtelijk beschermde werken, of andere informatie die kan worden beschouwd als je eigen intellectuele eigendom, tenzij we eerst een overeenkomst hebben ondertekend betreffende de intellectuele eigendom of over de geheimhouding. Als je de inhoud aan ons bekend hebt gemaakt zonder een schriftelijke overeenkomst, verleen je aan ons een gepubliceerde, onherroepelijke, niet-exclusieve, verzamelde licentie om de inhoud te gebruiken, te reproduceren, op te slaan, aan te passagiers, te publiceren, te vertalen en te distribueren in alle bestaande of toekomstige mediavormen.

10. Beëindiging van gebruik

Wij kunnen, naar eigen inzicht, te allen tijde de toegang tot de website van enige dienst aanvullend, tijdelijk of permanent, wijzigen of stoppen. Je stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens jou van een derde partij voor een dergelijke wijziging, opschorting van stopzetting van je toegang tot het gebruik van de website of enige inhoud die je mogelijk hebt gedeeld op de website. Je andere hebt geen recht op enige compensatie van betaling, zelfs niet indien bepaalde functies, instellingen en/of Inhoud die je hebt bijgedragen aan waarom je bent gaan vertrouwen, permanent verloren gaan. Je mag geen toegangsbeperkende maatregelen op onze website omzeilen of proberen te omzeilen.

11. Garanties en aansprakelijkheid

Wij kunnen, naar eigen inzicht, te allen tijde de toegang tot de website van enige dienst aanvullend, tijdelijk of permanent, wijzigen of stoppen. Je stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens jou van een derde partij voor een dergelijke wijziging, opschorting van stopzetting van je toegang tot het gebruik van de website of enige inhoud die je mogelijk hebt gedeeld op de website. Je andere hebt geen recht op enige compensatie van betaling, zelfs niet indien bepaalde functies, instellingen en/of Inhoud die je hebt bijgedragen aan waarom je bent gaan vertrouwen, permanent verloren gaan. Je mag geen toegangsbeperkende maatregelen op onze website omzeilen of proberen te omzeilen.

  • deze website van onze producten aan je eisen zal voldoen;
  • deze website beschikbaar zal zijn op een ononderbroken, gelijkmatige, veilige of foutloze basis;
  • de kwaliteit van elk product van elke dienst die je via deze website koopt of verkrijgt, aan je verwachtingen zal voldoen.

Niets op deze website is bedoeld om als juridisch, financieel of medisch advies van welke aard gezien te kunnen worden. Indien je advies nodig hebt dien je een deskundige te raadplegen.

De volgende bepalingen van dit artikel zijn van toepassing voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving en zullen onze aansprakelijkheid niet beëindigen of uitsluiten in gevallen dat dit onwettig of verboden zou zijn. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor directe of indirecte schade je tot toegang, of gebruik van onze website.

Samenvattend in een aanvullend contract, anders is bepaald, is onze maximale aansprakelijkheid ten gevolge van jou voor alle schade die voortvloeit uit het verband volgt met de website van producten en diensten die via de website op de markt worden gebracht of verkocht, overlapt de oorzaak onderliggende die aansprakelijkheid zou worden vastgesteld, beperkt tot de totale prijs die je aan ons hebt betaald om soortgelijke producten of diensten te kopen of om de website te gebruiken. Een dergelijke beperking is van toepassing op al je gebeurtenissen van elke soort en aard.

12. Privacy

Om toegang te krijgen tot onze website en/of diensten, kun je bepaalde informatie over jezelf vragen als onderdeel van het registratieproces. Je stemt ermee in dat alle informatie die je altijd verstrekt, correct en actueel is.

Wij nemen de omgang met uw persoonsgegevens serieus en stellen ons in voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Wij zullen je e-mailadres niet gebruiken voor ongevraagde mail. Alle door ons aan jou verzonden e-mails zullen enkel aan je worden verzonden in verband met de levering van verzamelde producten of diensten.

We hebben beleid ontwikkeld om alle mogelijke zorgen over privacy te ondervangen. Zie voor meer informatie onze Privacyverklaring and our Cookie beleid.

13. Toegankelijkheid

Wij spannen ons in om de inhoud die wij aanbieden toegankelijk te maken voor personen met een handicap. Als je een handicap hebt en geen toegang kunt krijgen tot een deel van onze website vanwege deze handicap, vragen wij je om ons daarvan in kennis te stellen met een gedetailleerde beschrijving van het probleem dat je ondervond. Indien het probleem gemakkelijk kan worden vastgesteld en opgelost met behulp van de in de sector vastgestelde informatietechnologie en -technieken, zullen wij het probleem spoedig oplossen.

14. Exportbeperkingen / Naleving van wetgeving

Toegang tot de website is verboden voor bezoekers vanuit delen van landen waar de inhoud van de aankoop van de producten of diensten die op de website worden verkocht, illegaal is. Je mag deze website niet gebruiken in strijd met de exportwetten en - voorschriften van België.

15. Affiliatemarketing

Via deze website kunnen wij aan affiliate marketing doen waarbij wij een percentage van een commissie ontvangen op de verkoop van diensten van producten op of via deze website. Wij kunnen ook sponsoring van andere vormen van reclamevergoeding van bedrijven accepteren. Dit document is bedoeld om te voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake marketing en reclame die van toepassing kunnen zijn, zoals de voorschriften van de Amerikaanse Federal Trade Commission.

16. Opdracht

U kunt geen van uw rechten en/of verplichtingen onder deze voorwaarden geheel of gedeeltelijke toewijzen, overdragen van uitbesteden aan een derde partij zonder onze bevestigde schriftelijke toestemming. Elke aanvaarding overdracht die in strijd is met deze afdeling, is nietig en zeker.

17. Inbreuken op deze Voorwaarden

On verminderde onze andere rechten op grond van deze voorwaarden, kunnen wij, indien je deze voorwaarden op enige wijze schendt, de maatregelen nemen die wij passend achten om de onderbreken aan te pakken, inclusief het tijdelijk of permanent opschorten van je toegang tot de website, contact oplossing met je internetprovider met het verzoek om toegang tot de website te blokkeren, en/of door juridische stappen tegen je ondernemen.

18. Vrijwaring

Je gaat ermee akkoord ons te vrijwaren, te beschermen en schadeloos te stellen van en tegen alle claims, aansprakelijkheid, schade, verliezen en onkosten, met betrekking tot jouw ondermijning van deze voorwaarden en toepasselijke wetten, met elektronische van intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten. U zult ons onmiddellijk een vergoeding geven voor onze schade, verliezen, kosten en uitgaven die verband houden met of vertrouwd zijn met bepaalde gebeurtenissen.

19. Ontheffing

Het niet afdwingen van een van de bepalingen in de deze voorwaarden en in enig ander document, of het niet uitvoeren van een mogelijkheid tot vernietiging, kan niet worden opgevat als een verklaring van afstand van stilzwijgende instemming, en zal geen invloed hebben op de resulterende van deze voorwaarden van enige andere overeenkomst van een deel daarvan, van het recht om daarna alle bepalingen af te dwingen.

20. Taal

Deze voorwaarden zullen uitsluitend worden geïnterpreteerd en uitgelegd in het Engels. Alle mededelingen en correspondentie worden uitsluitend in de taal gevoerd.

21. Gehele overeenkomst

Deze voorwaarden, samen met onze privacy statement en cookie policyvormen de volledige overeenkomst tussen jou en Hans Baeten COMMV met betrekking tot je gebruik van deze website.

22. Bijwerken van deze voorwaarden

Wij kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken. Je bent verplicht om deze voorwaarden regelmatig te controleren op veranderingen van updates. De datum aan het begin van deze voorwaarden is de laatste revisiedatum. Wijzigingen in deze voorwaarden worden van kracht zodra dergelijke wijzigingen op deze website worden geplaatst. Je aanvullende gebruik van deze website, na het aanbrengen van wijzigingen van updates, zal worden beschouwd als een verklaring van je goedkeuring van de aanvaarding van en gebondenheid aan deze voorwaarden.

23. Rechtskeuze en strafrechtelijke inschrijving

Op deze voorwaarden staat het recht van toepassing van België. Alle geschillen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden zijn ingediend bij de grondwet van de rechtbank in België. Indien enig deel van enige bepaling van deze voorwaarden door een rechtbank van andere autoriteit bewijst en/of niet-afdwingbaar wordt verder, zal dat deel van de bepaling worden gewijzigd, verwijderd en/of afgedwongen voor zover dat maximaal is toegestaan om uitvoering te geven aan de intentie van deze voorwaarden. De overige bepalingen blijven onverlet.

24. Contactgegevens

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Hans Baeten COMMV.

U kunt contact met ons opnemen met betrekking tot deze voorwaarden en condities door ons te schrijven of te e-mailen op het eb.erutlukaet@ofni
Vrankenschansweg 49
3520 Zonhoven

0
    0
    Jouw winkelwagen
    Uw winkelwagen is leegKeer terug naar Winkel